Potrzebujesz pomocy przy wyborze hostingu?

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci wybrać hosting dostosowany do Twoich potrzeb.

 Kontakt

+48 731 992 470

info@starkom.eu

 

informacje dotyczące RODO

1. Informacje ogólne

Operatorem serwisu jest: STAR-KOM Halina Stary z siedzibą WEJHEROWO przy KAMIENNA 7, numer REGON 222127622, NIP 5881560373.
Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, podczas używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).
Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
        techniczne uruchomienie usług,
        fakturowanie,
        przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
        informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
        informowanie o planowanych pracach technicznych,
        informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
        informowanie o zmianach regulaminów,
        realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,
        wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
        bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.
Operator, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.
Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
        Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
        Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
        Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

 

2. Wybrane metody ochrony danych.

Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
        ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
        ochronę przed utratą danych
Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione.
    Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).
    Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).
    Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).
    Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).
    Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych,specjalistyczne systemy klimatyzacji).
    Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)
 

3. Informacje w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest STAR-KOM Halina Stary z siedzibą WEJHEROWO przy KAMIENNA 7, numer REGON 222127622, NIP 5881560373, kontakt e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Usługobiorcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
       osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich  obowiązków,
        podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
        innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w: a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy, b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
    Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
        dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
        ich sprostowania,
        usunięcia,
        ograniczenia przetwarzania,
        oraz przenoszenia danych.
    Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
    W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

DOŁĄCZ DO NAS!

Zaufało nam już ponad 2 tysiące klientów!

Elastyczne podejście do Twoich potrzeb!

Cały rok testowania za 10% ceny!

Szybki dostęp do konta po wpłacie online!