Potrzebujesz pomocy przy wyborze hostingu?

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci wybrać hosting dostosowany do Twoich potrzeb.

 Kontakt

+48 731 992 470

info@starkom.eu

Regulamin usług hostingowych

 

1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy usług hostingowych oferowanych przez firmę STAR-KOM, opublikowanych na stronie starkom.eu. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług STAR-KOM.
Wykupienie usługi oferowanej przez firmę STAR-KOM oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.
Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę STAR-KOM zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim. Firma STAR-KOM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

2.Płatności

Za korzystanie z usług hostingowych oferowanych przez firmę STAR-KOM pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy. Jeden okres rozliczeniowy trwa 1 rok. Po upływie okresu rozliczeniowego, firma STAR-KOM poinformuje elektronicznie o konieczności przedłużenia umowy o kolejny okres rozliczeniowy. Przedłużenie umowy nie jest obowiązkowe. Brak wpłaty w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi przez abonenta.
STAR-KOM zastrzega sobie prawo do usuwania kont przed upływem okresu rozliczeniowego, z powodu braku wniesienia opłaty abonamentowej lub nieprzestrzegania regulaminu.
Abonent oświadcza, że wie jakie ograniczenia dotyczą wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeśli je przekroczy (np.: miesięczny transfer) konto zostanie automatycznie zablokowane.
Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów do końca okresu rozliczeniowego.
Z promocyjnej ceny usługi (pierwszy rok) abonent może skorzystać jednokrotnie.

3.Zaprzestanie usług

W przypadku nieprzestrzegania przez abonenta warunków regulaminu lub innych przepisów prawnych, STAR-KOM ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz abonenta i odstąpienia od świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne. W dniu zaprzestania usług hostingowych abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.

4.Odpowiedzialność

Firma STAR-KOM dołoży wszelkich starań aby zapewnić abonentowi stały dostęp do wykupionych usług. Za brak możliwości dostępu do serwera, zawiniony przez STAR-KOM, trwający ponad 24 godzin STAR-KOM zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1-miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia.
Wszystkie usługi oferowane przez firmę STAR-KOM powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług hostingowych odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent. Firma STAR-KOM nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje nie zarejestrowaniem konta bądź jego usunięciem przed upływem okresu rozliczeniowego.
Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, itp), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników usług STAR-KOM (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach - systemów bannerowych, aliasów, itp.), prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci. Zabrania się również wykorzystania zasobów do składowania swoich lokalnych danych. Zabrania się korzystania z oprogramowania umożliwiającego streaming audio lub video przekraczając 2Mbps
Odsprzedawanie kont osobom trzecim jest traktowane jako łamanie regulaminu.
Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto bądź domenę za jej nazwę. Firma STAR-KOM nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen), spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału firmy STAR-KOM.
Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. Firma STAR-KOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie. Jest odpowiedzialny za ich aktualność. STAR-KOM nie jest zobowiązana do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
Firma STAR-KOM zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną. STAR-KOM nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia dostępu do serwera (łącza), wystąpienia siły wyższej. STAR-KOM nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

5.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Firma STAR-KOM zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

STAR-KOM

DOŁĄCZ DO NAS!

Zaufało nam już ponad 2 tysiące klientów!

Elastyczne podejście do Twoich potrzeb!

Cały rok testowania za 10% ceny!

Szybki dostęp do konta po wpłacie online!